Privacyverklaring

 

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Bijgewerkt op:  14 mei 2018

 

Privacybeleid Tennishal Winschoten b.v.

De Tennishal is een beheer b.v., die het beheer van de hal en de verhuur van de banen regelt. Via onze website en direct mailing bieden wij verschillende vormen van verhuur van tennis(binnen)banen aan leden en niet-leden van LTC SlaRaak en/of WTC. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermeldenvoor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperkentot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemmingom jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor  te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemenom jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraagter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Telefoon                                    06 51 43 40 20

Email                                        info@tennishalwinschoten.nl

Post                                         Tennishal Winschoten b.v

p.a. st. Vitusholt 2e laan 29, 9674 AN Winschoten

 

Gebruik van persoonsgegevens

 

Bij het gebruik van onze verhuurfaciliteiten en diensten laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten jij kiest te gebruiken.

 

Persoonsgegevens

 

Afhankelijk van de diensten die je gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • bedrijfsgegevens (voor zover van toepassing)
 • e-mailadres
 • gegevens over je gebruik van diensten
 • geslacht
 • IBAN
 • informatie die je zelf invult in een open veld of een bericht in het contactformulier
 • NAW-gegevens
 • telefoonnummer

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten jij afneemt):

 • om jou de mogelijkheid te bieden baanruimte te reserveren op het gewenste uur.
 • om jouw reservering te verwerken en je te informeren over het verloop daarvan.
 • om je klacht over de gang van zaken c.q. een gebeurtenis of je reactie op een klacht te verwerken.
 • om met jou te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post.
 • om jouw vragen te beantwoorden via social media, e-mail, per post of telefonisch.
 • om onze website te verbeteren.

Verstrekking aan derden

Wij geven de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door jou bestelde producten, of aangevraagde diensten of voor de gehanteerde wijze van bedrijfsvoering. Zo kunnen wij gebruik maken van een derde partij voor de afhandeling van iDeal betalingen voor de verhuur. Ook zal de accountant inzage hebben in de geboekte verhuur incl. de gegevens die hiervoor zijn gebruikt.

Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn, voor zover deze überhaupt worden opgeslagen.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Profilering en cookies

Wij delen geen bestanden met andere instanties, organisatie en/of verenigingen. Ook kent onze website geen cookie-faciliteiten.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Minderjarigen

Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze diensten.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruik wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.

Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Je kunt inzage krijgen in de voor jou opgeslagen gegevens via:

Telefoon                                    06 51 43 40 20

Email                                        info@tennishalwinschoten.nl

Post                                         Tennishal Winschoten b.v

p.a. st. Vitusholt 2e laan 29, 9674 AN Winschoten

 

Om misbruik te voorkomen vragen wij je, bij een schriftelijk verzoek tot inzage ,je adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie jouw BSN én jouw pasfoto af te schermen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 14 mei 2018.

 

Directie:                          Commissarissen: